Protecția datelor și politici de confidențialitate

Aceste politici de confidențialitate explică de ce Muzeul Județean de Istorie colectează date cu caracter personal, la ce sunt folosite aceste date, cum sunt păstrate și protejate. Muzeul poate colecta, utiliza și păstra datele cu caracter personal Conform Regulamentului General de Protecția datelor publicat pe site. Muzeul are dreptul de a modifica aceste politici atunci când consideră necesar, publicându-le pe site.

Vă rugăm să consultați site-ul muzeului www.brasovistorie.ro pentru a vă informa cu modificările apărute, care nu pot fi însă aplicate retrospectiv.

Muzeul Județean de Istorie Brașov va respecta întotdeauna Regulamentul General de Protecția Datelor când colectează, stochează și utilizează datele cu caracter personal conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare şi RGPD)

DEFINIREA NOȚIUNILOR

DEFINIREA NOȚIUNILOR cu privire la datele cu caracter personal şi la prelucrarea acestor date:

  • date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

DREPTURILE

DREPTURILE persoanei căreia i se prelucrează dateleconform Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/ 2016 (RGPD):

  • dreptul de acces: dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, la informații cu privire la prelucrarea acestora si la o copie a datelor cu caracter personal procesate (conform art. 15 RGPD).
  • dreptul la rectificarea datelor: dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal  inexacte sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete (conform art. 16 RGPD).
  • dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori care prelucreaza datele cu caracter personal (conform art. 17 RGPD).
  • dreptul la restrictionarea prelucrării: dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal (conform art. 18 din RGPD).
  • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul acesteia de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, precum si dreptul acesteia pentru ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul (conform art. 20 RGPD)
  • dreptul de opozitie: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal cu intenţia de a înceta prelucrarea acestor date (conform art. 21 RGPD)
  • dreptul de retragere în orice moment a consimţământului acordat: dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor cu caracter personal care se bazează pe consimţământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuata pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (conform art. 7 RGPD)
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD (art. 77 RGPD).

 

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Bălcescu nr. 67, judeţul Brașov, CUI 4384303, www.brasovistorie.ro, email: office@brasovistorie.ro este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

De ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Folosim datele cu caracter personal pentru procesarea rezervărilor pentru tururile ghidate, procesarea cererilor pentru pachetele foto/video, pentru alte tipuri de cereri, pentru datele furnizate în procesul de comandă din magazinul online și pentru generarea facturilor (la cerere) pentru serviciile prestate.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: – nume, prenume, adresa, serie si nr. CI, nr. matricol (în cazul elevilor/studenţilor), nr. dosar pensie (în cazul pensionarilor), nr. certificatului de handicap/nr. deciziei de handicap (în cazul persoanelor cu disabilităţi şi ale însoţitorului).

Unde vă stocăm datele şi pe ce perioadă?

Datele dumneavoastră se stochează într-o bază de date electronică şi se face pe tot parcursul relațiilor contractuale și, după finalizarea acestora, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu şi pe perioada în care instituţia are obligaţia legală de a păstra corespondenţa cu terții.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Categoriile de destinatari de date cu caracter personal sunt: persoana vizată, personalul instituţiei delegat cu procesarea datelor, autorităţi sau instituţii publice locale sau judeţene în cazurile strict determinate cu respectarea legii.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

 • Colectarea, arhivarea şi prelucrarea datelor persoanelor vizate pentru scopurile menționate mai sus, au ca temei juridic:
  • consimțământul persoanei atunci când trimite cerearea/rezervarea sau cu emiterea facturii;
  • obligaţia legală a Muzeului Județean de Istorie Brașov;
  • interesul legitim al Muzeului Județean de Istorie Brașov, pentru activități precum: efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Vă informăm că vă puteţi exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum:

 • Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Muzeul Județean de Istorie Brașov, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi următoarele informaţii:
  • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
  • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care vizează persoana respectiva;
  • informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor si a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
  • informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

 • Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la Muzeul Județean de Istorie Brașov, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile RGPD/2016;
  • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i­-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Muzeul Județean de Istorie Brașov este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost încălcate.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@brasovistorie.ro

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că Muzeul Județean de Istorie Brașov vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost încălcate.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

Responsabil privind protecția datelor cu caracter personal

Nume și prenume: Bangălă Denisa Maria

Funcție: responsabil PDCP (DPO)

Adresa de e-mail: office@brasovistorie.ro

Telefon: 0268/472350

Sediu: Muzeul Județean de Istorie Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, Brașov

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Acest website folosește cookie-uri de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în sectorul comunicațiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format de regula din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (laptop, desktop, smartphone, tableta, etc.) atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Cookie-urile folosite sunt de performanță şi rețin preferințele utilizatorului și modul cum folosește site-ul, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Acestea nu colectează informații care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanță sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul.

Nota: Cookie-ul nu poate accesa informațiile stocate pe HDD-ul utilizatorului, nu conține programe software sau viruși, fiind complet „pasiv”.

Atunci când utilizatorul accesează un site web de pe un browser de navigare pe internet, site-ul web transmite informații către browser iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site, browser-ul transmite acest fișier către site-ul web. Astfel cookie-ul anunță site-ul web întotdeauna când utilizatorul revine pe site.

Întrebuințăm Google Analytics pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul și aplicațiile noastre web. De exemplu, colectăm detaliile precum sursa vizitei și numărul total de vizitatori pe site-ul și aplicațiile aferente.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Cum puteți controla cookie-urile?

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii, consultați site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browser-elor să blocheze plasarea acestora.


DOCUMENTE:

Formular plangeri RGPD

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor („Dreptul de a fi uitat”)

Declarație privind exprimarea acordului pentru utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Comments are closed